K monitorování radiační situace a analýze rizik

SÚRO se spolupracujícími organizacemi nepřetržitě monitoruje radiační situaci na území České republiky. Pomocí vysoce citlivých přístrojů je sledován obsah radionuklidů ve všech složkách životního prostředí. Zařízení jsou schopná detekovat i méně významné úniky prakticky na celé severní polokouli. Výsledky měření jsou poskytovány veřejnosti na webových stránkách SÚJB a SÚRO.

Experti SÚRO na jadernou a radiační bezpečnost mají k dispozici i nepřetržitý přehled o radiační situaci na území dalších států, vč. Ukrajiny. Na základě meteorologických informací provádějí výpočty simulující dopady různých událostí, které by mohly nastat na Ukrajině a potencionálně mohly mít dopad na radiační situaci v ČR.

Žádná z analýz zatím nenaznačuje, že by bylo třeba se obávat radiačního rizika na území ČR v souvislosti s událostmi na Ukrajině.