Aktuální informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

Pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

České překlady informací staršího data jsou archivovány zde.

 

IAEA Aktualizace 15.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská záporožská jaderná elektrárna provádí v areálu elektrárny další vrty v rámci snahy o nalezení nových zdrojů chladicí vody po zničení přehrady Kachovka na dolním toku řeky před více než třemi měsíci, informoval dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

Od minulého týdne vybudovala ZNPP další dva vrty podzemní vody pro zásobování rozstřikovacích rybníků, které chladí šest reaktorů a vyhořelé palivo, takže celkový počet nových vrtů dosáhl devíti.

Do rozstřikovacích rybníků se čerpá celkem přibližně 200 metrů krychlových vody za hodinu, což představuje téměř veškerou potřebu chlazení šesti odstavených reaktorů. Zbytek vody pochází z drenážního systému a čisté vody, která je pravidelně vypouštěna z chemické úpravny vody v elektrárně. IAEA byla informována, že situace se zásobováním vodou bude vyhodnocena po vybudování desátého vrtu, aby se zjistilo, zda bude potřeba vyvrtat další.

"Po ztrátě nádrže Kachovka byla přijata opatření ke stabilizaci vodních zdrojů v areálu, které v současné době za stávajících podmínek postačují na několik měsíců jejího chlazení," uvedl generální ředitel Grossi.

"Problémy, kterým areál v této souvislosti čelí, však ještě přispívají k obecně nejisté situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny, zejména proto, že naši odborníci informují o dalších náznacích zvýšených vojenských aktivit v regionu," dodal generální ředitel.

Odborníci IAEA zdůrazňují potenciální nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení během konfliktu na Ukrajině, neboť opět slyšeli četné výbuchy v určité vzdálenosti od ZNPP, která se nachází u frontové linie.

ZNPP je také informovala o dalších útocích dronů, které dne 11. září v nedalekém městě Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců s rodinami, způsobily menší škody na dvou budovách. ZNPP informovala odborníky IAEA, že tehdy nebyly hlášeny žádné oběti.

"Neměly by být podniknuty žádné kroky, které by mohly jakkoli ohrozit jadernou bezpečnost a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny. Jsme i nadále odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zabránit jaderné havárii během této tragické války. Rizika jsou stále příliš reálná," sdělil generální ředitel Grossi. 

Experti IAEA v ZNPP pokračovali v obchůzkách konkrétních oblastí areálu a setkávali se s tamními zaměstnanci.

Nezaznamenali přítomnost žádných nových min nebo výbušnin, ale potvrdili, že v nárazníkové zóně mezi vnitřním a vnějším obvodovým ohrazením areálu se miny stále nacházejí. IAEA nadále žádá o přístup na střechy reaktorových bloků 1, 2, 5 a 6 a do všech šesti turbínových hal, do jedné za druhou.

V průběhu minulého týdne navštívili odborníci izolační bránu u velkého chladicího rybníka a potvrdili neporušenost brány, také zaznamenali zpevnění, které bylo provedeno na boční straně nádrže Kachovka po zhroucení hráze na začátku června.

Tým IAEA navštívil také hlavní velín čtvrtého bloku, reaktorovou halu třetího bloku, turbínovou halu druhého bloku a zařízení na zpracování kapalných odpadů.

Šest reaktorových bloků zůstává ve stavu odstavení, přičemž bloky 1 až 5 jsou v režimu odstavení za studena a blok 6 v režimu odstavení za tepla, aby se vyráběla pára pro různé funkce jaderné bezpečnosti. Pára z 6. bloku se například používá v zařízení na zpracování kapalného odpadu, které tento týden navštívili experti IAEA.

Během návštěvy a při rozhovorech s pracovníky ZNPP byli experti IAEA informováni, že stav zásob kapalných odpadů v areálu se mění v důsledku rutinní produkce odpadů spolu s jejich následným zpracováním. V současné době se zde nachází kapalný odpad, který je třeba zpracovat. Poté se v areálu bude zpracovávat i další takový odpad vznikající při regeneraci iontoměničových pryskyřic, které jsou nezbytné pro udržení čistoty vody, včetně vody potřebné na chlazení vyhořelého paliva.

Jak již bylo uvedeno, odborníci IAEA důrazně nabádají ZNPP, aby prověřila všechny možnosti instalace externího kotle na výrobu potřebné páry, který by umožnil uvést všechny bloky elektrárny do stavu odstavení za studena. Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

V dalších třech ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu nezaznamenaly týmy IAEA, které v těchto zařízeních působí, v uplynulém týdnu žádné nové problémy v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Na začátku tohoto týdne proběhlo úspěšné střídání expertů IAEA v Černobylu.

 

IAEA Aktualizace 8.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), kteří se nacházejí v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), zaznamenali v uplynulém týdnu četné výbuchy, což je možným příznakem zvýšené vojenské aktivity v regionu. Ta by rovněž mohla představovat potenciální hrozbu pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v areálu, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.
Jen něco málo přes rok poté, co IAEA zajistila v největší evropské jaderné elektrárně (JE) stálou přítomnost expertů IAEA, aby pomohla zabránit havárii během konfliktu na Ukrajině, zůstává celková situace v zařízení velmi nejistá, uvedl generální ředitel Grossi.

Počínaje minulou sobotou, tým IAEA během tří dnů zaslechl přibližně dvě desítky výbuchů, po nichž následovalo několik dalších v posledních dnech.  K žádnému poškození samotné elektrárny nedošlo.

"Zprávy, které dostávám od našich expertů, naznačují, že k výbuchům došlo v určité vzdálenosti od Záporožské jaderné elektrárny. Přesto jsem i nadále hluboce znepokojen potenciálním nebezpečím, které elektrárně hrozí v době zvýšeného vojenského napětí v regionu," informoval generální ředitel Grossi a znovu zdůraznil, že je důležité, aby všechny strany dodržovaly pět konkrétních zásad ochrany ZNPP.

"Ať už se v konfliktní zóně stane cokoli, ať už k tomu dojde kdekoli, v případě jaderné havárie prohrají všichni, a proto naléhavě žádám, aby byla přijata veškerá nezbytná opatření, aby k ní nedošlo," dodal generální ředitel.

ZNPP informovala tým IAEA, že dne 7. září ráno došlo k dalším útokům dronů v nedalekém městě Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny s rodinami. Nebyly hlášeny žádné oběti. Kromě toho byl tým IAEA informován, že se ZNPP rozhodla v následujících dnech dočasně snížit počet zaměstnanců v areálu na minimum kvůli obavám z vyššího rizika vojenských aktivit v oblasti.

Experti IAEA v elektrárně pozorovali přetrvávající přítomnost min mezi obvodovými ploty, ale během pochůzky po areálu žádné další miny nezaznamenali. Stále jim však nebyl umožněn přístup na střechy reaktorových bloků 1, 2, 5 a 6. Tým IAEA rovněž žádal o přístup do všech šesti turbínových hal, a to do jedné za druhou, aby mohl najednou celkové posoudit, zda se v nich nenacházejí předměty, které by mohly být v rozporu s pěti zásadami. V současné době nebylo této žádosti vyhověno.

"Pro kontrolu dodržování pěti zásad musíme mít úplný přístup," řekl generální ředitel Grossi.

Tři měsíce poté, co byla poškozena níže položená přehrada Kachovka, což způsobilo úbytek vody v obrovské nádrži, na kterou ZNPP spoléhala při chlazení svých reaktorů a vyhořelého paliva, elektrárna pokračuje v práci na rozšíření přístupu k dalším zdrojům vody, například prostřednictvím vrtů do spodní vody. Dosud bylo dokončeno sedm takových vrtů z celkového plánovaného počtu 10-12.

V minulých dnech tým IAEA pozoroval při dvou různých příležitostech provoz těchto vrtů zásobujících rozstřikovací jezírka, která se nacházejí v blízkosti šesti reaktorů a slouží k chlazení elektrárny.

ZNPP informovala tým IAEA, že sedm vrtů, které jsou v současné době v provozu, zajišťuje jen o něco více než polovinu z přibližně 250 metrů krychlových vody za hodinu, které jsou potřebné k udržení chladicí vody v rozstřikovacích jezírkách. To předpokládá, že všechny bloky zůstávají ve stavu odstavení. Zbývající objem chladicí vody je v současné době čerpán z drenážního systému v areálu. ZNPP rovněž informovala IAEA, že v důsledku nových vrtů výška podzemní vody klesla jen o velmi malou úroveň.

Tým IAEA informoval, že ZNPP provádí údržbu různých komponent a bezpečnostních systémů v elektrárně, jejíchž šest reaktorů zůstává ve stavu odstavení, jeden za tepla a ostatní za studena.

Dne 4. září byl zjištěn únik vody v recirkulačním ventilu základního provozního systému technické vody na pátém reaktorovém bloku. Z důvodu opravy tohoto ventilu musela elektrárna odstavit jeden bezpečnostní systém 5. bloku a jeden 6. bloku. Po opravě ventilu se bezpečnostní systém 6. bloku vrátil do pohotovostního režimu, zatímco bezpečnostní systém 5. bloku byl ponechán mimo provoz kvůli údržbě. Každý reaktor v ZNPP má tři samostatné a nezávislé redundantní systémy (nazývané také "bezpečnostní systémy"), které dohromady tvoří bezpečnostní soustavy bloků, jež se běžně nacházejí v pohotovostním režimu a jsou připraveny k aktivaci v případě potřeby, aby byla zachována bezpečnost reaktorového bloku. Jeden bezpečnostní systém je schopen udržet bezpečnost reaktorového bloku sám.

Probíhá také údržba bezpečnostních systémů čtvrtého bloku, včetně jeho transformátoru, výměníků tepla a nouzových dieselových generátorů. Po jejich dokončení provede pracoviště závěrečnou zkoušku parogenerátoru, který byl opraven poté, co byl minulý měsíc na tomto bloku zjištěn únik vody.

V průběhu minulého týdne tým IAEA provedl také další pochůzky v rámci areálu elektrárny, včetně prohlídky hlavního velína, nouzového velína a místností bezpečnostních systémů 6. bloku a turbínové haly 3. bloku, kde se podle zprávy týmu v době jeho návštěvy nenacházela žádná vojenská technika. Dnes ráno navštívili experti IAEA turbínovou halu prvního reaktorového bloku, kde viděli celkem patnáct vozidel, ale žádné těžké zbraně.

ZNPP je nadále zásobována externí el. energii prostřednictvím posledního zbývajícího 750kV elektrického vedení a z jediného záložního 330kV elektrického vedení. Experti IAEA byli ze ZNPP informováni, že v současné době nemá elektrárna žádné informace o stavu oprav poškozených externích elektrických vedení, protože všechna vedou přes oblasti vojenského konfliktu.

Na Ukrajině proběhlo tento týden střídání expertů IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a na příští týden je naplánováno střídání týmu v Černobylské JE. Týmy IAEA v těchto čtyřech areálech nezaznamenaly žádné problémy v oblasti jaderné bezpečnosti nebo zabezpečení jaderných zařízení.

 

IAEA Aktualizace 1.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dnes je tomu rok, co generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi poprvé navštívil Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP) a založil Podpůrnou a asistenční misi IAEA pro Záporoží (ISAMZ). Stálá přítomnost odborníků IAEA v ZNPP má zásadní význam pro snížení pravděpodobnosti jaderné havárie.

IAEA také od začátku války poskytuje na Ukrajině trvalou pomoc a provádí monitorování, včetně misí, odborníků ve všech ukrajinských jaderných elektrárnách (JE), zprostředkování mezinárodní finanční podpory a sdílení informací.

"Jak jsem řekl již před rokem, stálá přítomnost IAEA v ZNPP má velký význam. Není pochyb o tom, že tato přítomnost změnila pravidla hry," řekl generální ředitel Grossi. "Přítomnost týmu ISAMZ v největší evropské jaderné elektrárně na frontové linii války byla klíčovou součástí aktivit IAEA při monitorování situace a pomoci Ukrajině."

"Přítomnost IAEA měla zásadní význam pro stabilizaci situace a pro informování světa o Záporožské jaderné elektrárně. Jsem obzvláště hrdý na odvážné pracovníky, kteří tuto důležitou práci vykonávají, stejně jako pracovníci na ostatních ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylské lokalitě," dodal generální ředitel Grossi.

Aby se předešlo jaderné havárii, která by mohla mít dopad na lidi a životní prostředí, je i nadále nesmírně důležité, aby bylo respektováno a dodržováno pět základních zásad ochrany Záporožské jaderné elektrárny, sdělil generální ředitel Grossi.

Výročí přichází pouhý den po úspěšném desátém střídání ISAMZ, při níž experti IAEA opět překročili frontovou linii, když týmy odjížděly a přijížděly do elektrárny.

Během předchozího střídání dne 3. srpna 2023 byl expertům IAEA umožněn přístup na střechy reaktorů 3. a 4. bloku, takže se mohli ujistit, že zde ani na střechách turbínových hal nejsou umístěny žádné miny nebo výbušniny. Tým ISAMZ proto očekával podobné povolení k přístupu na střechy zbývajících čtyř bloků během současného střídání. Tentokrát však žádný takový přístup nebyl povolen.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je důležité, aby byl odborníkům IAEA včas umožněn přístup do všech prostor ZNPP, aby mohli kontrolovat celkové dodržování pěti základních zásad.

Experti IAEA nadále slyší výbuchy a zvuky svědčící o vojenské činnosti, která probíhá v určité vzdálenosti od ZNPP. Tým ISAMZ byl informován ZNPP, že dne 23. srpna zasáhl dron obytnou budovu v Energodaru a že nebyly hlášeny žádné oběti. Experti IAEA potvrdili, že tyto události neměly na areál žádný vliv. Generální ředitel Grossi uvedl, že se jedná o další připomínku možných rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterým zařízení čelí během vojenského konfliktu v zemi.

Čtvrtý blok ZNPP je ode dne 12. srpna ve stavu odstavení za studena poté, co byl zjištěn únik vody v jednom ze čtyř parogenerátorů. Příčina úniku vody byla odstraněna, první testy proběhly úspěšně a další zkoušky probíhají. Blok 6 zůstává ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry v areálu. Bloky 1 až 5 zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a uvedení do stavu odstavení za studena.

Kromě údržbových prací, které byly provedeny na parogenerátoru, probíhají v areálu další údržbové činnosti na bezpečnostních a elektrických systémech reaktorových bloků.

Tým byl však informován, že došlo ke značnému snížení počtu pracovníků údržby, v současné době je to přibližně jedna třetina ve srovnání s obdobím před začátkem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, což vyvolává další obavy o schopnost pracoviště řádně udržovat systémy, konstrukce a komponenty důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny. ZNPP uvedla, že byli přijati noví zaměstnanci, ale bude trvat nějakou dobu, než absolvují školení a získají potřebné zkušenosti pro práci v areálu, ačkoli dodala, že poskytovatelé údržby z Rosenergoatomu se mohou dostavit v krátkém čase, aby pomohli při plnění úkolů údržby.

Velký chladicí rybník ZNPP a jeho další hlavní zdroj vody vypouštěcí kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) zůstávají neporušené, informovali odborníci IAEA. Výška chladicího jezírka ZNPP nadále klesá přibližně o jeden centimetr denně, zatímco voda z přívodního kanálu ZTPP je pravidelně čerpána do jeho výpustního kanálu, aby se kompenzovala voda použitá k chlazení nebo ztracená přirozeným odpařováním. V areálu je i nadále k dispozici dostatek chladicí vody na mnoho měsíců.

Tým nadále sleduje hloubení vrtů v blízkosti rozstřikovacích nádrží elektrárny. V současné době jsou v provozu čtyři vrty poté, co byl tento týden vyvrtán čtvrtý vrt. ZNPP informovala ISAMZ, že v příštích týdnech hodlá v okolí rozstřikovacích nádrží vybudovat celkem 10 - 12 vrtů, které se pak stanou hlavním zdrojem chladicí vody pro šest odstavených reaktorových bloků a bazény s vyhořelým palivem.

Tým IAEA rovněž pokračuje v pravidelných pochůzkách po areálu. Během uplynulých deseti dnů odborníci navštívili: hlavní velín, nouzový velín a další místnosti související s bezpečností prvního bloku, jakož i reaktorovou halu, hlavní čerpadla, parogenerátory a místnosti s bezpečnostními systémy tohoto bloku; hlavní velín, nouzový velín a další místnosti související s bezpečností čtvrtého bloku; obvod elektrárny a dvě z radiačních monitorovacích stanic v areálu.

Během těchto prohlídek tým zaznamenal přítomnost vojenských nákladních vozidel v turbínové hale 1. bloku, ale nezaznamenal žádné jiné miny nebo výbušniny než ty, které byly hlášeny dříve.

Kromě toho tým dne 25. srpna navštívil otevřenou rozvodnu o napětí 750 kilovoltů (kV) ZNPP a zjistil, že všechny možné opravy byly dokončeny a rozvodna se připravuje na zimu. Pouze jedno ze čtyř venkovních vedení o napětí 750 kV zůstává připojeno, nicméně naposledy dne 10. srpna bylo toto vedení během dne dvakrát přerušeno, takže se elektrárna musela spoléhat na externí napájení ze záložního vedení o napětí 330 kV.

Experti IAEA jsou i nadále přítomni v ostatních ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu. V příštím týdnu proběhne střídání pracovníků IAEA v Rovně, Chmelnickém a Jihoukrajinské JE.

Tento týden Agentura dodala do areálu černobylské JE zdravotnický materiál, čímž se celkový počet dodávek na Ukrajinu od začátku konfliktu v únoru 2022 zvýšil na 22. Zdravotnický materiál bude přínosem pro personál ChNPP a také pro pracovníky Agentury přítomné v areálu. Byly pořízeny z prostředků poskytnutých Německem.

Štítky